BSC-KPI-OKRs là các công cụ giúp tổ chức doanh nghiệp kiểm soát mục tiêu, được phát triển dựa trên nền tảng tư tưởng Quản trị theo mục tiêu – MBO do P.Drucker đề xuất từ những thập niên 60 của thế kỷ 20. Điểm chung của các công cụ này là cụ thể hóa các mục tiêu thành chỉ tiêu hoặc kết quả then chốt để kiểm soát và điều chỉnh mục tiêu kịp thời.

Điểm khác biệt cơ bản giữa OKRs và BSC-KPI nằm ở cách tiếp cận và trình tự triển khai:

– KPI: Quan tâm đến kết quả, chưa chú trọng tới chương trình hành động

– OKRs: Nêu lên mục tiêu và các hành động cốt lõi để đạt được mục tiêu

– Công thức triển khai KPI: Mục tiêu – Chỉ số – Hành động

– Công thức của OKR là: Mục tiêu – Hành động – Kết quả

Vậy, nên kết hợp BSC-KPI và OKRs như thế nào? 

Doanh nghiệp có thể sử dụng KPI để đo lường các mục tiêu thường xuyên, liên tục thông qua các chỉ tiêu dẫn và dùng chỉ tiêu cuối để kiểm soát.

Khi doanh nghiệp có những mục tiêu thách thức, cần tập trung giải quyết trong một thời gian ngắn với kết quả vượt trội, xử lý các vấn đề mấu chốt, có tầm ảnh hưởng lớn, làm thay đổi cục diện tình hình – có thể sử dụng OKRs để hoạch định. 

Bản thân nội tại của doanh nghiệp đều cần cả hai phương pháp này. Dùng KPI để đo lường kết quả cuối cùng, dùng OKR để triển khai hành động cốt lõi có tính quyết định, tạo bứt phá và dùng BSC để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *